Handelsbetingelser for privatkunder hos MereOverskud.Nu pr. 4. december 2023.

Sælger

MereOverskud.Nu
Dosseringen 10
5300 Kerteminde
CVR nr.: 42426016
E-mail: kontakt@mereoverskud.nu
Telefon 42 95 11 92

MereOverskud.Nu er en selvstændig juridisk enhed, som er personligt ejet af Tina Kjærskov.

Gyldighed

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne er disse handelsbetingelser gældende ved køb af produkter og ydelser fra MereOverskud.Nu, CVR nr. 42426016.

Priser

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) og angivet inkl. moms og afgifter.

Betaling

Betalingsmidler

MereOverskud.Nu modtager via hjemmesiden www.mereoverskud.nu betaling med MobilePay, Google Pay, VISA-Dankort, VISA og Mastercard.

Herudover kan gavekort købt via www.mereoverskud.nu benyttes.

Efter aftale kan bankoverførsel tillige benyttes.

Hvornår trækkes beløbet

For digitale produkter trækkes betalingen når produktet afsendes.

Ved køb af enkeltstående samtaler trækkes beløbet når samtalen bookes.

Ved køb af klippekort til flere samtaler trækkes beløbet når købet af klippekortet er gennemført.

Faktura

Der fremsendes faktura for købet til den mailadresse som er indtastet i forbindelse med købet.

Samtaler

Afbud til samtaler

Køber melder afbud

Afbud skal meddeles skriftligt via denne side.

Afbud skal meddeles snarest muligt og senest 24 timer før samtalens starttidspunkt.

Ved rettidigt afbud aftales et andet tidspunkt for samtalens afholdelse mellem parterne. Det beløb, som er betalt for samtalen, refunderes ikke.

Ved afbud mindre end 24 timer før det aftalte starttidspunkt er samtalen forspildt.
Det betalte beløb refunderes således ikke, og samtalen kan ikke flyttes til et andet tidspunkt.

Sælger melder afbud

Hvis sælger melder afbud til samtalen senest 24 timer før end det aftalte starttidspunkt, aftales et nyt tidspunkt for samtalens afholdelse mellem parterne.

Sælger orienterer snarest muligt køber via mail og om muligt via telefon og/eller sms.

Ændringen giver ikke køber ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Hvis sælger melder afbud mindre end 24 timer før det aftalte starttidspunkt for samtalen aftales som udgangspunkt et andet tidspunkt for samtalens afholdelse. Alternativt refunderes på købers initiativ betalingen for den pågældende samtale.

Indgår den pågældende samtale i et forløb af flere samtaler, kan alene betalingen for den pågældende samtale forlanges refunderet.

Samtykke til behandling af personoplysninger

Inden den første betalte samtale afholdes mellem parterne får køber via e-mail denne erklæring om samtykke til behandling af almindelige og følsomme personoplysninger tilsendt.

Køber har pligt til at returnere erklæringen til sælger i udfyldt stand senest 72 timer (3 døgn) forud for samtalens begyndelsestidspunkt.

Såfremt køber ikke ønsker at underskrive erklæringen om samtykke til behandling af personoplysninger savner MereOverskud.Nu hjemmel til at modtage, registrere mv. personoplysninger om køberen, og samtalen vil dermed ikke kunne finde sted.

Køber skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen af samtykkeerklæringen meddele sælger, hvis køber ikke ønsker at meddele samtykke. Betalingen for samtalen vil da blive refunderet.

Købers ansvar i forbindelse med kommunikation mellem parterne

Køber er ansvarlig for at møde op/ringe op/logge på på det aftalte tidspunkt, samt at have en velfungerende telefon og/eller internetforbindelse.

Køber er ansvarlig for at oplyse sine til enhver tid gældende telefonnumre og e-mailadresser samt at sørge for at have en aktiv e-mailkonto med tilpassede spamfiltre.

Det påhviler køber at efterse sine kommunikationsmidler for beskeder fra MereOverskud.Nu med passende mellemrum samt at gøre sig bekendt med indholdet af sådanne beskeder.

Ubrugte klip på klippekort

Ubrugte klip på et klippekort til samtaler refunderes ikke.

Ubrugte klip refunderes dog på købers opfordring såfremt MereOverskud.Nu grundet sygdom eller andet har været ude af stand til at tilbyde samtaler i en periode på mere end tre på hinanden følgende kalendermåneder.

Rettigheder

MereOverskud.Nu har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til samtalerne.

Materialet stilles kun til rådighed til købers personlige brug og må ikke kopieres, distribueres, deles med andre eller benyttes i nogen form for undervisning af tredjemand i hverken kommercielt eller ikke-kommercielt øjemed.


Digitale produkter

Levering

Levering sker digitalt, og normalt umiddelbart efter at betalingen er gennemført, medmindre andet er anført.

E-guides leveres ved fremsendelse af mail med link til download.

Køber kan anvende produktet så længe det ønskes, men MereOverskud.Nu forpligter sig ikke til at hoste materialet til tid og evighed. Køber opfordres derfor til at gemme materialet lokalt på sine egne enheder, og eventuelt også lave en backup.

Købers adgang til materialet vil aldrig ophøre med mindre end 14 dages varsel. Mail med orientering om ophør af adgangen vil blive sendt til den e-mail som blev benyttet ved købet, medmindre køber forinden skriftligt har meddelt MereOverskud.Nu at en anden e-mailadresse ønskes benyttet (via mail til kontakt@mereoverskud.nu).

Fortrydelsesret

Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret iht. forbrugeraftaleloven.

BEMÆRK DOG, at din fortrydelsesret bortfalder, hvis du downloader det digitale produkt, dvs. trykker på download-linket i den mail, hvormed det digitale produkt er leveret.

Ønsker du at benytte din fortrydelsesret, så kontakt venligst MereOverskud.Nu via mail til kontakt@mereoverskud.nu senest 14 dage efter at du har modtaget mailen med link til download af det digitale produkt.

MereOverskud.Nu refunderer din betaling til den konto, hvorfra beløbet oprindelig blev trukket.

Reklamationsret

Du har 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.

Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen.

Ønsker du at reklamere, bedes du venligst kontakte MereOverskud.Nu via mail til kontakt@mereoverskud.nu.

Rettigheder

Alle rettigheder til de digitale produkter tilhører MereOverskud.Nu.

Materialet stilles kun til rådighed til købers personlige brug og må ikke kopieres, distribueres, deles med andre eller benyttes i nogen form for undervisning af tredjemand i hverken kommercielt eller ikke-kommercielt øjemed.

Gavekort

Gyldighed
Gavekortet kan anvendes i 3 år fra udstedelsesdatoen. Du kan få oplyst saldo ved henvendelse til kontakt@mereoverskud.nu.

Udbetaling
Gavekortet kan ikke udbetales kontant.

Bortkomst
Pas godt på dit gavekort. Et gavekort er et ihændehaverbevis og skal derfor betragtes som kontanter. Den person, der indtaster koden på gavekortet i hjemmesidens betalingssystem, kan benytte dette til betaling. Der behøves ikke nogen yderligere identifikation af personen. Selvom du måtte have en bekræftelse fra gavegiveren eller en kvittering, så er det ihændehaveren af gavekortet som kan benytte dette hos MereOverskud.Nu.

Gavekort der er mistet erstattes ikke.

Databehandling

For at der kan indgås aftale mellem køber og sælger og for at køber kan handle på www.mereoverskud.nu har MereOverskud.Nu – alt efter købers konkrete brug af siden – behov for to eller flere af følgende oplysninger om køber:

Navn

Adresse

E-mailadresse

Mobilnummer

Oplysning om hvad der er købt eller booket

Personoplysningerne behandles med det formål at kunne levere varer og ydelser til køber, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende køb og bookinger.

Behandlingen sker efter reglerne i privatlivspolitikken for MereOverskud.Nu. Heraf fremgår hvordan oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder køber har som registreret.

Betaling, levering og eventuel opfølgning på købet sker via portalen EasyMe, som er et dansk selskab, som er godkendt af Finanstilsynet, og som MereOverskud.Nu har indgået en databehandleraftale med.  

Ansvarsbegrænsning


MereOverskud.Nu tilstræber gennem samtaler og/eller onlineprodukter at understøtte købers personlige udvikling.

Køber forstår og accepterer, at købers resultater altid er afhængig af købers egne forhold, herunder, men ikke begrænset til, købers indsats, formåen, livssituation og økonomiske muligheder, ligesom købers beslutninger og handlinger altid er købers eget ansvar. MereOverskud.Nu fraskriver sig ethvert ansvar for købers beslutninger, handlinger, resultater mv.

Køber tager således fuldt ansvar for det som køber vælger at gøre i forhold til den information og sparring som MereOverskud.Nu eller Tina Kjærskov giver.

Ethvert erstatningsansvar, som MereOverskud.Nu eller Tina Kjærskov måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. MereOverskud.Nu skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om MereOverskud.Nu eller Tina Kjærskov har handlet simpelt uagtsomt. MereOverskud.Nus eller Tina Kjærskovs erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb hos MereOverskud.Nu, bedes du rette henvendelse hertil via kontakt@mereoverskud.nu. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt og skal fortolkes iht. dansk ret.

Ændring af handelsbetingelserne

MereOverskud.Nu har på ethvert tidspunkt ret til at ændre disse handelsbetingelser med et varsel på 30 dage.

Er du i tvivl om noget?

Er du i tvivl om noget i forbindelse med et køb, bedes du venligst skrive til kontakt@mereoverskud.nu.