Senest revideret den 6. juni 2023.

Tredjeparter har egne privatlivspolitikker

Leverandører af cookies og indlejret indhold har egne privatlivspolitikker. Se nærmere herom i cookiepolitikken.

På hjemmesiden er der endvidere en række reklamer for/reklamelinks til/henvisninger til/omtaler af andre virksomheder/organisationer og deres produkter/services, som på samme vis har egne privatlivspolitikker.

MereOverskud.Nu er uden indflydelse på indholdet og udmøntningen af tredjeparters privatlivspolitikker, og påtager sig følgelig intet ansvar herfor. Se evt. også ansvarsfraskrivelsen.

Samtykkeerklæring i forbindelse med samtaler

Når du booker en betalt samtale får du via mail tilsendt en samtykkeerklæring vedrørende behandling af personoplysninger, som skal returneres elektronisk inden samtalen finder sted.

Privatlivspolitik for www.MereOverskud.Nu

Ansvarlig for www.MereOverskud.Nu samt de nyhedsbreve, som udsendes som led i sidens drift, er

MereOverskud.Nu
Dosseringen 10
5300 Kerteminde

CVR-nr. 42426016

MereOverskud.Nu er personligt ejet af Tina Kjærskov.

Henvendelser vedrørende persondata sendes til persondata@mereoverskud.nu

Du kan finde reglerne for persondatabeskyttelse (persondataforordningen, persondataloven og de tilhørende bekendtgørelser og vejledninger) på Datatilsynets hjemmeside eller i Retsinformation, hvor du også kan se den øvrige lovgivning, som der er henvist til nedenfor.

Formål med behandlingen

Behandlingen af personoplysninger sker til følgende formål:

Levering af ydelser

 • Levering af nyhedsbreve. Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
 • Levering af digitale produkter samt opfølgende service i forbindelse med køb hos MereOverskud.Nu
 • Kundeservice. Support mv. i forbindelse med dit brug af siden, dit abonnement på nyhedsbreve samt øvrige spørgsmål og henvendelser.
 • Indkaldelser og servicemails i forbindelse med 1:1 samtaler

Markedsføringsmæssige formål

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd for at sende eller vise dig relevant markedsføring, hvor du måtte have samtykket til det.

Herudover anvendes personoplysninger i forbindelse med afregning mellem MereOverskud.Nu og annoncørerne for de klik der foretages på annoncer og reklamelinks. Mere herom nedenfor.

Forretnings- og produktudvikling

Personoplysninger indsamles ved dit brug af hjemmesiden til undersøgelser, statistik og analyser med henblik på forbedring af brugeroplevelsen, produkter, tjenester og teknologier.

Statistik

Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af siden og de dertilhørende nyhedsbreve.

Retsgrundlaget for behandlingen

 • Samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a
 • Legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f
 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i
 • Hvis det er nødvendigt for at MereOverskud.Nu kan overholde en retlig forpligtelse, fx. bestemmelserne i bogføringsloven, persondataloven mv.
 • Hvis det er nødvendigt for at MereOverskud.Nu kan efterkomme en retsafgørelse.

Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Som nævnt ovenfor sker MereOverskud.Nus behandling af dine personoplysninger i begrænset omfang på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Den primære legitime interesse, der begrunder behandlingen, er MereOverskud.Nus legitime interesse i at kunne foretage korrekt afregning med annoncørerne (via annonceformidlingsbureauet) for de køb mv. som foretages efter at der klikket på annoncer og reklamelinks her på siden.

Se afsnittet om indsamling af oplysninger via trackingkode nedenfor.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

Der behandles såkaldt almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse, ID, browserindstillinger, brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve, interesser og præferencer og efter omstændighederne (kun hvor du selv angiver oplysningerne); køn, alder, jobstatus, uddannelse, familieforhold, økonomiske forhold, sociale problemer, andre rent private forhold, fritidsinteresser, motionsvaner, kost og lignende.

MereOverskud.Nu får oplysninger om dig på tre måder:

 • ved at du selv afgiver oplysningerne
 • ved brug af såkaldte cookies
 • ved brug af trackingkode når du klikker på annoncer eller reklamelinks

Indsamling af oplysninger

Indsamling direkte fra dig

Der indsamles oplysninger direkte fra dig i følgende situationer:

 1. Ved tilmelding til nyhedsbrev (fornavn (valgfrit) samt e-mailadresse)
 2. Når du køber et digitalt produkt (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse)
 3. Ved deltagelse i konkurrencer på hjemmesiden (navn, e-mail, evt. andre almindelige personoplysninger)
 4. Ved deltagelse i undersøgelser på hjemmesiden (navn, e-mail, evt. andre almindelige personoplysninger)
 5. Når du retter henvendelse med spørgsmål, ris eller ros, rapporterer fejl, sender forslag, nyhedstip, klage eller indsigtsanmodning. (navn, e-mail, telefonnummer og evt. andre personoplysninger, som du vælger at afgive)
 6. Ved booking af en samtale (navn, e-mailadresse, telefonnummer)

Indsamling via cookies

I “cookiepolitikken” kan du

 • læse mere om indsamling af oplysninger via cookies
 • se hvilke cookies som sættes og af hvem (cookiedeklarationen)
 • administrere dit samtykke til cookies.

Indsamling via trackingkode når du klikker på annoncer eller reklamelinks

Når du klikker på annoncer/reklamelinks her på siden, registrerer reklameformidlingsbureauet, aktuelt Partner-ads, dine cookieoplysninger, IP-adresse o.l. via deres trackingscript.

Formål

Formålet med trackingen er udelukkende, at Partner-ads kan se, at et salg eller et lead kommer fra www.MereOverskud.Nu, og dermed at MereOverskud.Nu skal have betaling, hvis du via annoncen/reklamelinket foretager et køb/en tilmelding eller lign. på annoncørens side.

Bemærk venligst, at beløbet, som tilfalder MereOverskud.Nu, IKKE gør varen dyrere for dig! Det er blot en del af annoncørens reklameudgifter.

Indsamling og videregivelse

Trackingen foretages som nævnt af Partner-ads, og MereOverskud.Nu har ikke adgang til information om, hvilke specifikke brugere der trykker på reklamer/reklamelinks. MereOverskud.Nu får således ikke oplysning om, hvorvidt du har klikket på en annonce eller et link, og om du derefter har foretaget køb/tilmelding eller lignende.

Til trods for at MereOverskud.Nu ikke har adgang til oplysningerne, betragtes virksomheden alligevel – i persondataretlig forstand – som indsamler og videregiver af trackingoplysningerne til Partner-ads, fordi trackingen sker på www.mereoverskud.nu.

Disse begrænsede behandlinger af data til et specifikt formål sker med henvisning ti MereOverskud.Nus legitime interesse i at der – via Partner-ads – kan foretages korrekt afregning mellem MereOverskud.Nu og annoncørerne for brug af annoncer og reklamelinks her på siden, som er en central del af MereOverskud.Nus forretningsmodel.

Hjemlen til at behandle data på baggrund af legitim interesse er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Se evt. afsnittet om retsgrundlag for databehandlingen ovenfor.

Hvad sker der efterfølgende?

Når Partner-ads har tracket et klik på en annonce eller et reklamelink på www.mereoverskud.nu udveksler bureauet oplysninger med annoncøren om bl.a. din IP-adresse samt efter omstændighederne dit ordrenummer og ordrebeløb eller leadnummer med det formål at foretage korrekt afregning med MereOverskud.Nu.

Det er annoncøren som på sin platform indhenter dit samtykke til behandling af data i den forbindelse.

Her kan du læse mere

Partner-ads´privatlivspolitik kan ses her.

Annoncørens privatlivspolitik skal du se på dennes platform.

Du kan læse mere om MereOverskud.Nus brug af annoncer og reklamelinks i reklamepolitikken.

Kategorier af modtagere

MereOverskud.Nu videregiver eller overlader efter omstændighederne visse personoplysninger til følgende kategorier af modtagere, når det tjener et sagligt formål:

 • Til understøttelse af virksomheden: leverandører af tjenester, herunder analysetjenester, og tekniske funktioner, herunder leverandører af systemer til klienthåndtering, betalinger, kursusplatform og tilmeldinger til nyhedsbrev.
 • Leverancetjenester, herunder det firma, som sørger for forsendelsen af nyhedsbrevene
 • I markedsføringsøjemed; data- og analysebureauer, kreative og digitale bureaupartnere, annonceformidlingsbureauer og digitale mediepartnere (cookieindstillinger, browseroplysninger, IP-adresse o.lign.)
 • Øvrige modtagere, hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
 • MereOverskud.Nus advokat, hvor det måtte være påkrævet for at fastlægge eller håndhæve et retskrav eller forsvare sig imod et sådant

Databehandleraftaler

Hvis leverandører behandler persondata på vegne af MereOverskud.Nu, bliver der indgået en databehandleraftale. Leverandøren må i så fald ikke benytte data til egne formål eller give data videre.

MereOverskud.Nu har databehandleraftaler med One.com (domænehost og e-mail), Sleeknote (tilmeldings- og pop-up formularer på siden) samt EasyMe (system til håndtering af køb af ydelser eller produkter her på siden, herunder booking, betaling, levering af digitale produkter, opfølgende korrespondance, opbevaring af samtalenotater, almindelig mail, sikker mail samt udsendelse af nyhedsbrev).

One.com, Sleeknote og EasyMe kan benytte underdatabehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, men vil da tilsikre, at overførsel af personoplysninger vil finde sted i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og med behørigt overførselsgrundlag f.eks. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Hvis du ønsker en oversigt over tredjelandsoverførsler og grundlaget herfor, er du velkommen til at skrive til persondata@mereoverskud.nu.

Opbevaring af dine personoplysninger

MereOverskud.Nu opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet med behandlingen, medmindre der i medfør af gældende ret er pligt til at opbevare personoplysningerne i en længere periode.

(Diverse) henvendelser, som ikke umiddelbart udmøntes i køb af et samtaleforløb hos MereOverskud.Nu, og som heller ikke vedrører et foretaget køb af services eller produkter, slettes normalt efter 6 måneder (opbevares for at enkelt og smidigt at kunne genoptage dialogen).

Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer afgivet i tilknytning til køb af produkter eller services opbevares normalt 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor købet har fundet sted (af regnskabs- og skattemæssige hensyn).

Sikkerhed

Der er truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Profilering og automatiske afgørelser

Når der behandles personoplysninger om dig til brug for markedsføring vil oplysningerne blive brugt til at analysere og profilere dig på baggrund af dine interesser og adfærd, for at gøre markedsføringen og øvrig kommunikation så relevant som muligt for dig.

I praksis kan der inddrages data om dit hidtidige brug og køb af tjenester og ydelser fra MereOverskud.Nu, hvilke nyhedsbreve og mails du åbner, hvilke konkurrencer du deltager i mv.

Oplysningerne har karakter af såkaldt almindelige oplysninger, som du selv har afgivet i forbindelse med tilmeldinger, konkurrencer, spørgeskemaer, køb o.lign., eller som er registreret i forbindelse med dit brug af mails, herunder nyhedsbreve. Det kan være oplysninger om alder, køn, interesser, børn mv.

Logikken er altså, at den data, som forudgående er indsamlet, benyttes til at tilpasse og målrette markedsføring til dig.

Oplysningerne kan blive brugt i forbindelse med automatiseret databehandling og automatiserede afgørelser, men der træffes ikke automatiserede afgørelser, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved hjælp af kontaktoplysningerne øverst på denne side.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af MereOverskud.Nus behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

I givet fald vil dine persondata blive slettet uden unødig forsinkelse og normalt senest en måned efter anmodningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til MereOverskud.Nus behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte MereOverskud.Nu. Brug kontaktoplysningerne øverst på denne side.

 • Indsigtsret. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som MereOverskud.Nu behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må MereOverskud.Nu fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod MereOverskud.Nus ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Direkte markedsføring. Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til – uden videre – at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde MereOverskud.Nu behandler dine personoplysninger på, men det vil være meget værdsat hvis du forinden tager en dialog med mig, Tina Kjærskov, som ejer af MereOverskud.Nu. Tak på forhånd!

Du bedes i givet fald skrive til mig på persondata@mereoverskud.nu.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Brud på datasikkerheden

Måtte der ske brud på datasikkerheden hos MereOverskud.Nu, vil der ske indberetning til Datatilsynet hurtigst muligt og senest indenfor 72 timer.

Ændring af privatlivspolitikken

Privatlivspolitikken opdateres løbende. Det sker dels for at sikre overholdelse af gældende regler og principper, og dels for at sikre overensstemmelse mellem politikken og den faktiske brug af personoplysninger.

Politikken kan ændres uden varsel, og alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. 

Du kan altid se datoen for den seneste revision øverst på siden.

Du opfordres til regelmæssigt at genbesøge siden for at sikre, at du har kendskab til de gældende vilkår.