Senest revideret den 12. juni 2023

Mail til køber/købers medarbejder forud for afholdelse af den første betalte samtale:

Hej NN

Forud for vores samtale(r) har jeg pligt til at indhente dit udtrykkelige samtykke til at behandle såkaldt almindelige og følsomme personoplysninger om dig. Det skyldes de persondataretlige regler (GDPR).

Det er helt frivilligt om du vil give samtykke.

Hvis du undlader at give samtykke må jeg desværre henvise dig til at få hjælp ad anden vej, da det ikke er muligt for mig at yde god hjælp og støtte til dig, hvis jeg ikke må behandle (herunder modtage og notere) oplysninger om dig.

Bemærk i den forbindelse, at de oplysninger, som jeg behandler, altid stammer fra dig selv, og du dermed selv bestemmer, hvilke oplysninger jeg behandler.

Send erklæringen retur til mig senest 72 timer (3 døgn) før vores samtale!
Erklæringen skal sendes retur til mig i udfyldt stand senest 72 timer (3 døgn) før vores samtale.


Sådan gør du

 1. Læs samtykkeerklæringen nøje igennem(!). Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig på adresse persondata@mereoverskud.nu
 2. Tryk på ”besvar e-mail” i dit e-mailprogrogram
 3. Udfyld felterne lige nedenfor (navn, adresse, ja/nej til samtykke)
 4. Tryk på ”send e-mail” i dit e-mailprogram

_____________________________________________________

DISSE 3 FELTER SKAL UDFYLDES

 1. SKRIV venligst dit for- og efternavn:
 2. SKRIV venligst din adresse:
 3. Idet jeg har læst og forstået nedenstående samtykkeerklæring, giver jeg herved udtrykkeligt samtykke til at MereOverskud.Nu, som indehaves af Tina Kjærskov, behandler personoplysninger om mig i overensstemmelse med samtykkeerklæringen (SKRIV venligst JA eller NEJ):   

_____________________________________________________

Erklæring om

udtrykkeligt samtykke

til behandling af almindelige og følsomme personoplysninger

Dataansvarlig er

MereOverskud.Nu
Dosseringen 10
5300 Kerteminde
CVR-nr. 42426016

som er en selvstændig juridisk enhed.           

MereOverskud.Nu er personligt ejet af Tina Kjærskov, som vil være din samtalepartner.

For at øge læsevenligheden er erklæringen skrevet i jeg-form.

Formål med behandlingen af personoplysninger
Behandling af personoplysninger foretages med det formål at understøtte din personlige udvikling, herunder at levere en god og effektiv service til dig i forbindelse med vores samtaler.

Dine personoplysninger viderebehandles ikke på en måde, der er uforeneligt med dette formål.

Behandlingernes karakter og omfang

Min behandling af dine personoplysninger består i det væsentlige i at jeg indsamler (modtager fra dig), registrerer, opbevarer og sletter oplysningerne om dig.

Jeg behandler ikke flere oplysninger om dig end hvad er sagligt i forhold til at opfylde formålet med behandlingerne.

Hvilke konkrete oplysninger, der behandles, afhænger af din konkrete situation og ønsker for fremtiden, men det vil ofte være relevant at afdække forhold i din personlige historie og aktuelle livssituation for bl.a. at få øje på det, som allerede virker, se og forstå handle- og tankemønstre, arbejde med indre og ydre ressourcer og begrænsninger samt lægge planer for og evaluere din personlige udvikling.

I det omfang oplysningerne er relevante kan de blive indføjet i de notater, som jeg laver fra vores samtaler. Notaterne vil efter omstændighederne indeholde både oplysninger, spørgsmål, svar mv. fra dig og mine egne overvejelser om samtalernes indhold og forløb, dine udviklingsmuligheder, grundproblematikker, udfordringer og andre refleksioner. Det gør jeg hovedsageligt for at kunne huske indholdet af samtalerne, for at kunne følge op på vores aftaler og for at følge din udvikling, således, at jeg kan støtte dig bedst muligt i dit videre forløb.

Som en del af vores samarbejde vil der også være korrespondance mellem os før og efter vores onlinesessions, som har relation til samtalerne.

Korrespondancen vil normalt ske via mail – efter omstændighederne via sikker, krypteret mail afhængigt af mailens indhold.

Bemærk i den forbindelse, at du via link på min hjemmeside eller via dette link selv kan starte en mailstreng i sikker, krypteret form, når du skriver til mig.

SMS benyttes normalt kun lejlighedsvis til praktiske oplysninger.

Personoplysningernes karakter – almindelige og følsomme personoplysninger
Som altovervejende hovedregel vil min behandling vedrøre såkaldt almindelige personoplysninger, herunder alder, familieforhold, uddannelse, jobsituation, personlige udfordringer, sygedage, økonomiske forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold. 

Jeg må ikke behandle sådanne oplysninger om dig uden dit samtykke.

Herudover kan det i begrænset omfang være relevant for mig at behandle helbredsoplysninger om dig, særligt om dit mentale helbred. Eksempler på sådanne helbredsoplysninger er oplysning om din aktuelle mentale tilstand samt oplysning om, at du modtager eller tidligere har modtaget en given sundhedsfaglig behandling.

Oplysningerne vil indgå i overvejelserne om og planlægningen af dit forløb hos mig, herunder i vurderingen af, i hvilket omfang og tempo forandringer kan og bør gennemføres. Oplysningerne kan ligeledes blive anvendt til vurdering af, om jeg bør opfordre dig til at opsøge anden fagprofessionel hjælp.

Helbredsoplysninger har i persondataretlig forstand karakter af følsomme oplysninger.
Jeg må kun behandle sådanne oplysninger med dit udtrykkelige samtykke.  

Undtagelsesvis kan jeg komme i besiddelse af andre oplysninger om dig, som efter de persondataretlige regler betragtes som følsomme. Oplysningerne vil altid komme fra dig, og være meddelt mig på dit eget initiativ, da jeg ikke indhenter sådanne oplysningerne fra dig.

Der kan være tale om personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller oplysninger om dine seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Hvis oplysningerne meddeles mundtligt, vil de kun blive noteret i det omfang de efter en konkret vurdering er strengt nødvendige for dit videre forløb hos mig.

Hvis jeg modtagere oplysningerne elektronisk, og de ikke konkret vurderes at være af strengt nødvendig karakter for dit forløb hos mig, vil oplysningerne så vidt muligt blive ekstraheret (uddraget) og slettet i forbindelse med modtagelsen, således, at jeg kun gemmer de øvrige oplysninger fra dig. Det samme gælder dit CPR-nummer, som jeg ikke har et sagligt formål med at behandle.

Oplysningerne kommer fra dig selv

Jeg indhenter ikke oplysninger om dig fra andre end dig, og det er altid din beslutning hvilke oplysninger du deler med mig.

Videregivelse af personoplysninger

Jeg iagttager fortrolighed om alle de oplysninger, som jeg måtte komme i besiddelse af som led i vores samarbejde.

Jeg videregiver således ikke oplysninger om dig til andre – heller ikke til din arbejdsplads selvom din arbejdsplads måtte betale for dine samtaler hos mig. Af mine afregninger til din arbejdsgiver vil det alene fremgå, at samtalerne er gennemført med dig, men ikke hvad der er drøftet.

Om opbevaring af personoplysninger og databehandleraftaler

Håndskrevne samtalenotater opbevares i aflåste skabe eller indscannes og gemmes som krypteret fil i mit elektroniske klienthåndteringssystem, EasyMe, som er et dansk foretagende.

E-mailkommunikation behandles via mail hostet hos One.com eller EasyMe.

Min computer er beskyttet med et antivirus program og låst med kode, når jeg forlader den. Adgangen til hvert af de nævnte systemer er yderligere beskyttet med password.

Der er indgået databehandleraftaler med både EasyMe og One.com, som betyder, at de ikke må benytte de data, som ligger på mine konti i deres systemer, til deres egne formål, og heller ikke må give data videre til tredjemand. Kopi af databehandleraftalerne kan rekvireres ved at skrive til persondata@mereoverskud.nu.

One.com og EasyMe kan benytte underdatabehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, men vil da tilsikre, at overførsel af personoplysninger vil finde sted i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og med behørigt overførselsgrundlag f.eks. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Hvis du ønsker en oversigt over tredjelandsoverførsler og grundlaget herfor, er du velkommen til at skrive til mig.

Sletning

Dine personoplysninger slettes normalt 6 måneder efter afsluttet forløb.

Opbevaringsperioden har til formål at forløbet på smidig vis kan genoptages efter behov.

Du kan tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger, så behandlingen ophører tidligere end 6 måneder efter endt behandling, se umiddelbart nedenfor.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at give meddelelse herom på adressen persondata@mereoverskud.nu. I givet fald vil dine persondata blive slettet uden unødig forsinkelse og normalt senest en måned efter anmodningen.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Behandling af visse oplysninger uden samtykke
Bemærk venligst, at oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse ikke er omfattet af samtykkeerklæringen hvis du har betalt for en samtale eller tidligere har købt en anden ydelse hos mig. Det skyldes, at jeg har hjemmel i selve kontraktforholdet samt skattelovgivningen og bogføringsreglerne til at behandle disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandling af de nævnte oplysninger vil derfor heller ikke ophøre selv om du tilbagekalder dit samtykke iht. denne erklæring. Behandlingen vil kun ophøre, hvis du ikke har betalt for samtalen (gratis matchsamtale) og ikke tidligere har betalt for en anden ydelse hos mig.

De nævnte oplysninger opbevares normalt 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor (den sidste) betaling har fundet sted.

Dine øvrige rettigheder i henhold til de persondataretlige regler

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du skrive til persondata@mereoverskud.nu.

 • Indsigtsret. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som MereOverskud.Nu behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må MereOverskud.Nu fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod MereOverskud.Nus ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til – uden videre – at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde jeg behandler dine personoplysninger på, men jeg vil sætte stor pris på hvis du forinden kontakter mig for en dialog om sagen. Tak på forhånd!

Du bedes i givet fald skrive til mig på persondata@mereoverskud.nu eller ringe til mig på tlf.nr. 42 95 11 92.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Brud på datasikkerheden

Måtte der ske brud på datasikkerheden hos mig, vil der ske indberetning til Datatilsynet hurtigst muligt og senest indenfor 72 timer.

Hvor kan du læse mere

Du kan finde reglerne for persondatabeskyttelse (persondataforordningen, persondataloven og de tilhørende bekendtgørelser og vejledninger) på Datatilsynets hjemmeside eller i Retsinformation.