Handelsbetingelser for erhvervskunder hos MereOverskud.Nu pr. 9. juni 2023.

Sælger

MereOverskud.Nu
Dosseringen 10
5300 Kerteminde
CVR nr.: 42426016
E-mail: kontakt@mereoverskud.nu
Telefon 42 95 11 92

MereOverskud.Nu er en selvstændig juridisk enhed, som er personligt ejet af Tina Kjærskov.

Køber defineres i det følgende som den virksomhed, forvaltningsenhed, forening eller lign., som køber et oplæg/kursus eller betaler for samtaler til afholdelse mellem sælger og købers medarbejdere.

Købers medarbejder defineres i det følgende som den medarbejder hos køber, som en konkret samtale er booket til.

Gyldighed

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne er disse handelsbetingelser gældende ved køb af produkter og ydelser fra MereOverskud.Nu, CVR nr. 42426016.

Priser

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) og angivet inkl. moms og afgifter.

Betaling

Betalingsmidler

Betaling kan ske via bankoverførsel.

EAN-faktura kan udstedes.

Ved køb af ydelser via www.mereoverskud.nu kan betaling ske med MobilePay, Google Pay, VISA-Dankort, VISA og Mastercard.

Betalingsfrist

Ved køb af ydelser direkte på www.mereoverskud.nu sker betaling straks ved køb af en enkeltstående samtale hhv. ved køb af et klippekort til flere samtaler.

Ved køb af oplæg/kurser udstedes faktura når der er truffet endelig aftale om vilkårene for arrangementet. Betalingsfrist 8 dage netto.

Faktura

Der fremsendes faktura for købet til den mailadresse som er indtastet i forbindelse med købet.

Samtaler

Fortrolighed

Indholdet af samtalerne mellem købers medarbejder og sælger er fortroligt og dermed køber uvedkommende.

Køber vil derfor alene kunne få bekræftet at samtalerne med købers medarbejder er afholdt.

Databehandling

Samtykke til behandling af personoplysninger

Inden den første betalte samtale afholdes med købers medarbejder får medarbejderen via e-mail denne erklæring om samtykke til behandling af almindelige og følsomme personoplysninger tilsendt.

Medarbejderen har pligt til at returnere erklæringen til sælger i udfyldt stand senest 72 timer (3 døgn) forud for samtalens begyndelsestidspunkt.

Såfremt købers medarbejder ikke ønsker at underskrive erklæringen om samtykke til behandling af personoplysninger savner MereOverskud.Nu hjemmel til at modtage, registrere mv. personoplysninger om medarbejderen, og samtalen vil dermed ikke kunne finde sted.

Da det i givet fald beror på købers/dennes medarbejders forhold, at samtalen ikke kan finde sted, vil betalingen for samtalen ikke blive refunderet.

Håndtering af samtalenotater og anden kommunikation

Håndskrevne samtalenotater opbevares i aflåste skabe eller indscannes og gemmes som krypteret fil i klientsystemet EasyMe, som er danskejet.

E-mailkommunikation behandles via mail hostet hos One.com eller EasyMe.

Der er indgået databehandleraftaler med både EasyMe og One.com. Kopi af databehandleraftalerne kan rekvireres ved at skrive til persondata@mereoverskud.nu.

Behandling af personoplysninger sker i øvrigt efter reglerne i privatlivspolitikken for MereOverskud.Nu.

Afbud til samtaler

Købers medarbejder melder afbud

Afbud skal meddeles skriftligt via denne side.

Afbud skal meddeles snarest muligt og senest 24 timer før samtalens starttidspunkt.

Ved rettidigt afbud kan samtalen afholdes på et andet tidspunkt efter aftale mellem købers medarbejder og MereOverskud.Nu. Det beløb, som er betalt for samtalen, refunderes ikke.

Ved afbud mindre end 24 timer før det aftalte starttidspunkt er samtalen forspildt.
Det betalte beløb refunderes således ikke, og samtalen kan ikke flyttes til et andet tidspunkt.

Sælger melder afbud

Såfremt sælger undtagelsesvis må ændre tidspunktet for en samtale orienteres købers medarbejder snarest muligt via mail og om muligt via telefon og/eller sms.

Der aftales et nyt tidspunkt for samtalen mellem parterne.

Ændringen giver ikke køber ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Købers ansvar i forbindelse med kommunikation mellem parterne

Køber er ansvarlig for at dennes medarbejder møder op/ringer op/logger på på det aftalte tidspunkt, samt at denne har en velfungerende telefon og/eller internetforbindelse.

Køber er tillige ansvarlig for at købers medarbejder oplyser sine til enhver tid gældende telefonnumre og e-mailadresser samt sørger for at have en aktiv e-mailkonto med tilpassede spamfiltre.

Det påhviler køber at instruere købers medarbejder om at efterse sine kommunikationsmidler for beskeder fra MereOverskud.Nu med passende mellemrum samt at gøre sig bekendt med indholdet af sådanne beskeder.

Ubrugte klip på klippekort

Ubrugte klip på et klippekort til samtaler refunderes ikke.

Ubrugte klip refunderes dog på købers opfordring såfremt MereOverskud.Nu grundet sygdom eller andet har været ude af stand til at tilbyde samtaler i en periode på mere end tre på hinanden følgende kalendermåneder.

Rettigheder

MereOverskud.Nu har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til samtalerne.

Materialet stilles kun til rådighed til købers medarbejders personlige brug og må ikke kopieres, distribueres, deles med andre eller benyttes i nogen form for undervisning af tredjemand i hverken kommercielt eller ikke-kommercielt øjemed.

Oplæg og kurser

Emne, varighed, sted, forplejning, antal kursusdeltagere samt pris og andre relevante forhold aftales skriftligt mellem parterne i hvert enkelt tilfælde.

Ændringer til den oprindelige aftale skal tillige aftales skriftligt.

Der betales for oplæg/kursus når aftale om booking er indgået. Faktura fremsendes via e-mail.

Tilbagebetaling af det betalte beløb kan ikke finde sted.

Køber kan dog altid kontakte sælger for aftale om afholdelse på et andet tidspunkt, såfremt tidspunktet måtte blive ubelejligt.

Hvis tidspunktet for oplæg/kursus må ændres på grund af sygdom eller andre væsentlige forhold hos MereOverskud.Nu, aftales en ny dato mellem parterne.

Parterne orienterer hinanden om eventuelle forhindringer hurtigst muligt.

Rettigheder

MereOverskud.Nu har alle rettigheder til oplægget/kurset, herunder men ikke begrænset til plancher, flipovers, handouts, modeller, værktøjer, kursusmapper mv. – uanset om materialet foreligger fysisk eller digitalt.

Oplæg/kursus må ikke optages.

Materialet må ikke kopieres, distribueres, deles med andre eller benyttes i nogen form for undervisning af tredjemand i hverken kommercielt eller ikke-kommercielt øjemed.

Ansvarsbegrænsning


MereOverskud.Nu tilstræber gennem samtaler at understøtte købers medarbejders personlige udvikling.

Køber forstår og accepterer, at medarbejderens resultater altid er afhængig af medarbejderens egne forhold, herunder, men ikke begrænset til, medarbejderens indsats, formåen, livssituation og økonomiske muligheder, ligesom medarbejderens beslutninger og handlinger altid er medarbejderens eget ansvar. MereOverskud.Nu fraskriver sig ethvert ansvar for medarbejderens beslutninger, handlinger, resultater mv.

Køber accepterer således, at købers medarbejder selv er fuldt ansvarlig for hvad medarbejderen vælger at gøre i forhold til den information og sparring som MereOverskud.Nu eller Tina Kjærskov giver.

Tilsvarende er MereOverskud.Nu og Tina Kjærskov uden ansvar for i hvilket omfang og på hvilken måde deltagere ved oplæg og kurser engagerer sig i og efterfølgende forvalter viden, modeller, værktøjer, eksempler mv.

Ethvert erstatningsansvar, som MereOverskud.Nu eller Tina Kjærskov måtte pådrage sig i relation til de købte produkter og ydelser, herunder samtaler og oplæg/kurser, er begrænset til direkte skade og tab. MereOverskud.Nu skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om MereOverskud.Nu eller Tina Kjærskov har handlet simpelt uagtsomt. MereOverskud.Nus eller Tina Kjærskovs erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist opstået direkte eller indirekte som følge af eller med relation til hjemmesiden, nyhedsbrevene eller købte produkter eller ydelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres af Retten i Odense, Danmark, ved anvendelse af dansk ret.

Ændring af handelsbetingelserne

MereOverskud.Nu har på ethvert tidspunkt ret til at ændre disse handelsbetingelser med et varsel på 30 dage.